22 Apr 2014

#

#Imam Ahmad mengatakan bahwa Abu Bakar ash Shidiq RA berdiri lalu memanjatkan pujian kepada Allah, lalu ia berkata,

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini :

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk."

Dan sesungguhnya kalian telah meletakkan bukan pada tempatnya. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rosulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, hampir saja Allah Aza Wajalla menimpakan azab-Nya kepada mereka semuanya." [HR.Ashabus Sunan]

# Abu Isa at Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ummayah asy Syabani, ia berkata :

"Aku pernah mendatangi Abu Tsalabah al Khusyani, lalu kutanyakan kepadanya, 'Bagaimanakah mengamalkan ayat ini?' Maka ia balik bertanya, 'Ayat yang mana?' Kemudian kukatakan, "

Firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Ia menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku telah menanyakan hal itu kepada seseorang yang benar-benar mengerti. Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab,

"Bahkan hendaklah kalian saling menyuruh berbuat ma'ruf dan saling mencegah kemungkaran, sehingga jika engkau melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, dan kekaguman setiap orang kepada pendapatnya, hendaklah engkau menjaga dirimu sendiri dan tinggalkanlah orang-orang awam, karena dibelakang kalian masih ada hari-hari yang panjang. Orang yang sabar di dalam hari-hari itu tidak ubahnya seperti orang yang menggenggam bara. Bagi orang yang beramal pada hari-hari itu akan memperoleh balasan seperti balasan yang diberikan kepada lima puluh orang laki-laki yang beramal seperti amal kalian."

Abdullah bin Al Mubarak mengatakan, selain Utsbah, ada yang menambahkan, Dikatakan, "Ya Rasulullah, balasan lima puluh orang laki-laki dari kita atau dari mereka?" Beliau menjawab, "Bahkan balasan lima puluh orang laki-laki dari kalian." [HR.At Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim]

sambungan Tafsir fi zilal n ibn katsir.

apapun dimanapun kita dalam nak menjaga diri memang kena buat dakwah.

so free? -boss-

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...